„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД подписа договор със „Сервиз Финансови пазари“ ЕООД

В изпълнение на ангажимента си по чл. 43а, ал. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2), „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД уведомява относно подписването на договор за информационни услуги със „Сервиз Финансови пазари“ ЕООД , с дата 11.12.2019г, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 – X3News, достъпна на електронен адрес: http://www.x3news.com/