Telelink Business Services Group posts BGN 110 m. of revenues and BGN 8.2 m. of net profit for 2019

Телелинк Бизнес Сървисис Груп реализира 110 млн. лв. приходи и 8.2 млн. лв. нетна печалба за 2019 г.

Дружеството планира дивидент в размер на 4млн. лв. за 2020 г. 

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД завършва финансовата 2019 г. с консолидирани приходи от 110.1 млн. лв., като въпреки отбелязания в този показател спад от 5% спрямо предходната 2018 г. отчита значително нарастване на печалбите през разглеждания период, сочат предварителните данни на Дружеството. Според същите, консолидираната печалба преди данъци, лихви и амортизации (ППДЛА, EBITDAнараства с 18%, достигайки 11.6 млн. лв. при съответен марж от 10.5%, а финансовият резултат (нетната печалба) се увеличава със 7%, достигайки 8.2 млн. лв. при марж от 7.4%.  

„Отбелязваме поредна година на значителен ръст на продажбите на основополагащия за Групата български пазар. Това се дължи както на високата ни активност на местно ниво, така и на увеличаващия се международен бизнес със Западна Европа и САЩ.” , коментира отчетените резултати Изпълнителният директор и Председател на Управителния съвет на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД Иван Житиянов„Отбелязаният спад в общите ни приходи се дължи на забавянето на продажби на стоки с по-ниско ниво на добавена стойност в Западните Балкани. Очакванията ни са през 2020 г. да възстановим нивата от предходните години, както и да увеличим нивото на добавена стойност на тези пазари. 

Според г-н Житияновосновен фактор за по-високата относителна рентабилност и значителния ръст на печалбите независимо от по-ниските приходи през 2019 г. са ръстът и по-големият относителен дял на по-високо рентабилните продажби на Групата във и от България, както и на решенията с по-висока добавена стойност като цяло. 

„Като цяло, завършваме поредната си успешна година, в която Групата постигна значителен напредък в дефинирането и реализацията на стратегията си“, коментира и общото представяне и развитие на бизнеса г-н Житиянов. „Отбелязахме продължаващо разрастване в перспективни направления като Центрове за данни, Офис производителност, както и в Управляваните услуги и проектите в областта на Корпоративните мрежи. Към края на годината стартирахме успешно дейността си и на нови пазари като Македония и Албания. Предприехме и важни стъпки по внедряването на гъвкава организация, която ще ни позволи да преследваме ефективно стратегията си за разрастване на местните и международни пазари през следващите години.  

Към 31.12.2019 г. консолидираният финансов дълг на Групата, формиран от задължения по получени лихвоносни заеми и договори за финансов лизинг, възлиза на 6.4 млн. лв., а консолидираните парични средства и еквиваленти – на 2.1 млн. лв. Формираният на тази база консолидиран нетен финансов дълг (разлика между финансов дълг и парични средства и парични еквиваленти) на Групата към същата дата възлиза на 4.3 млн. лв. 

Съгласно Устава си, компанията възнамерява да разпределя под формата на дивиденти най-малко 50% от подлежащата на разпределяне нетна печалба за изминалата финансова година или първо полугодие на текущата годинаРъководството на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД очаква да предложи междинен дивидент за 2020 г. в размер на 4 млн. лв. 

На 28.11.2019 г. Комисията за финансов надзор одобри Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на Дружеството, а на 23.12. 2019 г. одобри и Допълнение към Проспекта. Емисията е с размер 12 500 000 лв., разпределена в 12 500 000 обикновени безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка.  

Мажоритарният собственик, Любомир Минчев, е определил минимална цена, по която продаващите настоящи акционери ще могат да предлагат акции на Дружеството, от 7.60 лв. за брой. Допълнително, настоящите акционери на дружеството са подписали Споразумение за забрана за разпореждане с акции (lockup agreement), определящо каква част от притежаваните от тях акции ще може да бъде предложена за продажба до края на 2020 г.   

Съгласно Споразумението, настоящите акционери имат правото да продадат на БФБ до 30% (3 750 000 броя) от съществуващите акции на Дружеството през този период. В това число, мажоритарният собственик Любомир Минчев ще има правото да продаде до 23.825% (2 978 126 броя акции), а Спас Шопов и Иво Евгениев – до 3.0875% (385 937 броя акции) всеки. Г-н Минчев ще има правото и да допълни със свои акции предлагането до общо 30%, ако и доколкото г-н Шопов и г-н Евгениев не предложат изцяло горепосочените свои акции. Всеки от останалите четирима настоящи акционери, притежаващи по 1% от съществуващите акции, няма да имат правото да продават акции в рамките на посочения период. Със същото Споразумение, мажоритарният акционер Любомир Минчев се ангажира да запази не по-малко от 6 375 000 акции, представляващи 51% от капитала на Дружеството, до края на 2021 г. 

Очаква се акциите на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД да започнат да се търгуват на Българска фондова борса (БФБ) до края на м. януари 2020 г. 

Посочените в настоящата публикация данни са предварителнинеодитирани и отразяват наличната финансова информация и оценки на ръководството към 10.01.2020 г. В този смисъл е възможно  те да се различават от аналогичните показатели, съдържащи се или изчислени въз основа информацията, включена в последващите, неодитирани и одитирани финансови отчети на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД на индивидуална и консолидирана основа, които дружеството следва да оповести съгласно приложимата нормативна уредба за отчетност и разкриване на информация на публични дружества, приети за търговия на Българска фондова борса. 

Страница с документи за инвеститори от Телелинк Бизнес Сървисис Груп 

http://www.telelink.com/investors/ 

Страница с документи за инвеститори от ЕЛАНА трейдинг 

https://www.elana.net/bg/trading/public-offering-telelink-2019.html  

 


 

Telelink Business Services Group posts BGN 110 m. of revenues and BGN 8.2 m. of net profit for 2019

 

The Company plans a dividend of BGN 4 m. in 2020

Based on currently available preliminary information, Telelink Business Services Group AD ended 2019 with consolidated revenues of BGN 110 m. In spite of a 5% decrease in the latter from 2018, the Company recorded substantial growth in profits over the same period, of which consolidated earnings before interest, tax, depreciation and amortization (EBITDA) increased by 18%, up to BGN 11.6 m. at a margin of 10.5%, and bottom line (net profit) – by 7%, up to BGN 8.2 m. at a margin of 7.4%.

“We recorded another year of significant growth on the key Bulgarian market, reflecting both our strong local performance and growing international business with Western Europe and the US”, said the Company’s CEO and Chairman of the Managing Board Ivan Zhitianov. “The observed decrease in overall Group revenues was due to the slowdown in the sale of goods of lower added value in the Western Balkans. We expect to recover previous year levels, as well as to grow our added value on these markets in 2020.”

According to Mr. Zhitianov, the high relative profitability and significant growth in earnings in spite of decreasing sales stems from the growing volume and share of more profitable sales in and from Bulgaria, as well as to the overall growth in high added value solutions as a whole.

“Overall, we end a successful year, in which we advanced considerably in the definition and implementation of our strategy”, commented Mr. Zhitianov on the Group’s overall performance and business development. “We kept on growing in promising areas such as Data Center and Modern Workplace, as well as in Managed Services and projects in the Enterprise Networks domain. We also launched successfully our new operations in Macedonia and Albania, towards year end. Not least, we implemented a flexible organization, which will enable us to pursue efficiently our targets for future growth on local and international markets in the years to come.”

As of December 31 2019, the Group’s consolidated financial debt, including obligations from loans borrowed and finance lease contracts, amounted to BGN 6.4 m., and consolidated cash and cash equivalents – to BGN 2.1 m. Accordingly, the Group’s consolidated net debt (the difference between financial debt and cash and cash equivalents) as of the same date amounted to BGN 4.3 m.

As per its Articles of association, the Company intends to distribute as dividend at least 50% of its distributable profit for the ended year or first half of the year. For 2020, the management of Telelink Business Services Group AD expects to propose a dividend of BGN 4 m.

The Prospectus for the listing of the Company’s issued share capital was approved by the Financial supervision commission on November 28 2019, and a Supplement thereto – on December 23 2019. The share capital amounts to BGN 12 500 000, consisting of 12 500 000 dematerialized ordinary voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

Majority shareholder Lyubomir Minchev determined a minimum price, at which the selling current shareholders will be entitled to offer Company shares, at BGN 7.60 per share. Additionally, the current shareholders signed a Lockup agreement stipulating the part of their shares which will be authorized for offering by the end of 2020.

According to the agreement, within that period the current shareholders will be entitled to sell on BSE up to 30% (3 750 000 shares) of the existing Company shares. Within the above limitation, majority owner Lyubomir Minchev will be entitled to sell up to 23.825% (2 978 126 shares), and Spas Shopov and Ivo Evgeniev – up to 3.0875% (385 937 shares) each. Mr. Minchev will also have the right to complement the offering up to a total of 30%, in case and to the extent Mr. Shopov and Mr. Evgeniev do not offer all of their shares above. None of the other four current shareholders owning 1% of the existing shares each will have the right to sell any shares within the same period. By the same agreement, majority shareholder Mr. Minchev has also undertaken to retain a minimum of 6 375 000 shares, amounting to 51% of the Company’s share capital, until the end of 2021.

Trading of Telelink Business Services Group AD’s shares is expected to start on the Bulgarian stock exchange (BSE) by the end of January 2020.

Figures featured in this publication are preliminary, unaudited and reflect the available financial information and management estimates as of January 10 2020. They may therefore present differences from the same indicators, featured or derived on the basis of information included in the future unaudited and audited financial reports of Telelink Business Services Group AD on an individual and consolidated basis that the Company shall publish in accordance with applicable regulations relative to the reporting and disclosure of information by public companies admitted to trading on the Bulgarian Stock Exchange.

Telelink Business Services Group Investor page:

http://www.telelink.com/investors/

Investor page with ELANA Trading:

https://www.elana.net/bg/trading/public-offering-telelink-2019.html