Invitation – submission of request for proposal

In relation to implementing project BG16RFOP002-1.001-0396-C01 “Implementation of Innovative Services in Telelink” under the Operational Program “Innovation and Competitiveness”, procedure:

BG16RFOP002-1.001 “Support for the introduction of innovations in enterprises”, Telelink invites all interested parties to submit their proposals for implementation of activities for the following positions:

Lot 1: Purchase of hardware equipment – Centralized administrative console – 1pc., Mobile computer with docking station – 3pcs., Video wall, video wall stand and video wall control – 1pc.

Lot 2: Purchase of specialized software – System for collection and processing of journal entries type 1 – 1pc, – System for collection and processing of traffic flows – 1pc, – System for collection and processing of journal entries type 2 – 2pcs.

Deadline for submission of proposals – 23.2.2018

Публична покана за избор на изпълнител

В изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0396-C01 “Внедряване на иновативни услуги в Телелинк” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, Телелинк кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на дейности по следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: Закупуване на хардуерно оборудване – Административна централизирана конзола – 1бр., Мобилен компютър с прилежаща докинг станция – 3бр., Видео стена, стойка и управление за видео стена – 1бр.

Обособена позиция 2: Закупуване на специализиран софтуер – Система за събиране и обработка на журнални записи тип 1 – 1бр, – Система за събиране и обработка на трафични потоци – 1бр, – Система за събиране и обработка на журнални записи тип 2 – 2бр.
Краен срок за подаване на предложения – 23.2.2018
Документи за сваляне:

ОП1, ОП2 zip

Обявата е публикувана в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020