Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на “Телелинк Бизнес Сървисис Груп” АД
от м. Ноември 2019 г.

Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа
Резюме
Решение на КФН от 23.12.2019
Допълнение към документ за предлаганите ценни книжа
Допълнение към резюме