Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Финансови отчети

Приложение 9 на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2019
Пояснителни бележки на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2019
Консолидирано уведомление за четвъртото тримесечие на 2019г
Комбиниран годишен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 31.12.2018 г.
Комбиниран междинен финансов отчет на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД към 30.06.2019 г.
Combined Annual Financial Statements of Telelink Business Services Group AD as of December 31 2018
Информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.
Пояснителни бележки на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД - Четвърто тримесечие на 2019г. - Форма на КФН
Уведомление за финансово състояние на ТБСГ - Четвърто тримесечие на 2019г. - Форма на КФН