Телелинк Бизнес Сървисис Груп

Корпоративни документи

Устав на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД
Решение за преобразуване и увеличение на капитала на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от 29.07.2019 г.
Уведомление за предлагане на акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД
Уведомление от Дружеството относно реализирани приходи от дейността за 2019 г.
Процедура за продажба на акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД
В изпълнение на ангажимента си по чл. 43а, ал. 4 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2), „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД уведомява относно подписването на договор за информационни услуги със „Сервиз Финансови пазари“ ЕООД , с дата 11.12.2019г, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 – X3News, достъпна на електронен адрес: http://www.x3news.com/