Invitation – submission of request for proposal

In relation to implementing project BG16RFOP002-1.001-0396-C01 “Implementation of Innovative Services in Telelink” under the Operational Program “Innovation and Competitiveness”, procedure: BG16RFOP002-1.001 “Support for the introduction of innovations in enterprises”, Telelink invites all interested parties to submit their proposals for implementation of activities for the following positions:

Position 1: Services to prepare and conduct training for Response to incidents and protection against cyber attacks
Position 2: Advisory services on the use of standards and rules on applicable directives, regulations, standards in the field of information security and compliance with ISO 27001.

Deadline for submission of proposals – 16.2.2018

Публична покана за избор на изпълнител

В изпълнение на проект BG16RFOP002-1.001-0396-C01 “Внедряване на иновативни услуги в Телелинк” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура: BG16RFOP002-1.001 “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, Телелинк кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на дейности по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Услуга за подготовка и провеждане на обучение за Реакция при инциденти и защита от кибер атаки
Обособена позиция 2: Услуги по консултиране в областта на използването на стандарти и на правилата относно приложимите директиви, регламенти, стандарти в областта на информационна сигурност и с постигане на съответствие на продукти с ISO 27001.

Краен срок за подаване на предложения – 16.2.2018.

Документи за сваляне

ОП2 ОП1

Обявата е публикувана в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020